Θάσος, βόρειες παρυφές της αγοράς των Χαρίτων: αρχιτεκτονική συνέχεια από τον 6ο αι. π.Χ. ως τον 7ο αι. μ.Χ. - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Αρχαιολογικό Εργο στη Μακεδονία και Θράκη 26, 2012 Year : 2017
No file

Dates and versions

hal-02902748 , version 1 (20-07-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02902748 , version 1

Cite

Giorgos Sanidas, Arthur Muller, Stavroula Dadaki. Θάσος, βόρειες παρυφές της αγοράς των Χαρίτων: αρχιτεκτονική συνέχεια από τον 6ο αι. π.Χ. ως τον 7ο αι. μ.Χ.. Αρχαιολογικό Εργο στη Μακεδονία και Θράκη 26, 2012, 2017, pp.553-563. ⟨hal-02902748⟩
24 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More