Jilin Changling xian Hamaqin Jin dai zhuanshimu fajue jianbao 吉林长岭县蛤蟆沁金代砖室墓发掘简报 - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Beifang wenwu Year : 2019

Rapport de la fouille de sauvetage de la tombe à chambre en brique de Hamaqin, district de Changling, province du Jilin

Jilin Changling xian Hamaqin Jin dai zhuanshimu fajue jianbao 吉林长岭县蛤蟆沁金代砖室墓发掘简报

No file

Dates and versions

hal-02440406 , version 1 (22-12-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02440406 , version 1

Cite

Pauline Sebillaud, Liyan Zhang, Liu 刘晓溪 Xiaoxi. Jilin Changling xian Hamaqin Jin dai zhuanshimu fajue jianbao 吉林长岭县蛤蟆沁金代砖室墓发掘简报. Beifang wenwu, 2019, 2. ⟨hal-02440406⟩
24 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More