Τομές ενός δραματικού γεγονότος στο έργο του Valère Novarina. Ρήξεις και συνέχειες μιας σύγχρονης θεατρική γραφής - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Parabasis, Journal of the Department of Theatre Studies, University of Athens Year : 2013

Τομές ενός δραματικού γεγονότος στο έργο του Valère Novarina. Ρήξεις και συνέχειες μιας σύγχρονης θεατρική γραφής

Diffractions d’un événement scénique dans l’œuvre de Valère Novarina. Ruptures et continuités d’une écriture dramatique contemporaine

No file

Dates and versions

hal-02275618 , version 1 (31-08-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02275618 , version 1

Cite

Constantin Bobas. Τομές ενός δραματικού γεγονότος στο έργο του Valère Novarina. Ρήξεις και συνέχειες μιας σύγχρονης θεατρική γραφής. Parabasis, Journal of the Department of Theatre Studies, University of Athens, 2013, 11, pp.149-156. ⟨hal-02275618⟩

Collections

CECILLE UNIV-LILLE
25 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More