Od euroregionów do makroregionów: rozsądny krok? - Archive ouverte HAL Access content directly
Other Publications Year : 2014

Od euroregionów do makroregionów: rozsądny krok?

Abstract

Wprowadzenie Strategie makroregionalne Unii Europejskiej () zostały stworzone jako nowe instrumenty współpracy terytorialnej. Strategie te muszą integrować wszystkie dostępne zasoby i programy w ramach spójnych, transnarodowych obszarów geograficznych: unijne fundusze strukturalne, inne terytorialne programy współpracy oraz krajowe, lokalne i transnarodowe projekty, za-równo publiczne jak i prywatne inicjatywy, itp. Oczekuje się, iż strategie te ukażą funkcjonalną i polityczną złożoność makroregionów i poprawią polityczną efektywność poprzez elastyczne podejście, bez potrzeby tworzenia nowych instytucji i źródeł finansowania1. Takie podejście terytorialne przywołuje na myśl koncept " mega regio-nu " tj. transnarodowej jednostki terytorialnej " skali mezo " , położonej w środku ponadnarodowego " regionu " takiego jak , Ameryka Północna, Mercosur, Azja Wschodnia2. Ponadto, skala makroregionalna była już przedmiotem refleksji przy okazji kwestii terenów transnarodowych two-rzonych od połowy lat dziewięćdziesiątych w wymiarze " " europejskie go programu współpracy terytorialnej lub w innych organizacjach współ-pracy takich jak Benelux, Grupa Wyszehradzka, Rada Nordycka, Partnerstwo Euro-śródziemnomorskie. Podczas gdy oczekuje się, że strategie makroregionalne pozytywnie przyczynią się do europejskiej współpracy terytorialnej, podnoszona jest kwestia w jaki sposób strategie te mogą efektywnie kooperować z organi-zacjami, które dotychczas były uważane za te z największymi sukcesami w dziedzinie współpracy terytorialnej – transgranicznymi organizacjami współpracy znanymi jako " euroregiony " 3. Jeszcze na początku lat dzie-W jaki sposób strategie mogą efektywnie kooperować z organizacjami?
Fichier principal
Vignette du fichier
Article_macroregions_polonais.pdf (970.31 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

halshs-01126802 , version 1 (10-03-2015)

Licence

Attribution - NonCommercial - NoDerivatives

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01126802 , version 1

Cite

Thomas Perrin. Od euroregionów do makroregionów: rozsądny krok?. 2014, pp.6-11. ⟨halshs-01126802⟩

Collections

TVES UNIV-LILLE
100 View
91 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More