Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến: Đề xuất cách tiếp cận mới tại Việt Nam - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2020

Online learning assurance quality: Proposal for a new approach in Vietnam

Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến: Đề xuất cách tiếp cận mới tại Việt Nam

Abstract

Paper presented at the Conference “Quality enhancement in university governance”, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City, October 19th, 2020.
Trong đợt đóng cửa trường học do đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều trường đại học áp dụng các biện pháp đào tạo trực tuyến (ĐTTT) một cách tức thời, thiếu sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết về tổ chức, con người, phương pháp giáo dục, hạ tầng công nghệ, v.v. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra bàn luận, trong đó có những băn khoăn rất chính đáng về chất lượng các hoạt động dạy và học trực tuyến trong bối cảnh như vậy. Bài viết này góp một góc nhìn so sánh giữa cách tiếp cận đảm bảo chất lượng trong ĐTTT tại Việt Nam và trên thế giới, qua đó đề xuất một cách tiếp cận mới thông qua một bộ khung tham chiếu về chất lượng ĐTTT làm nền tảng cho mọi hoạt động triển khai ĐTTT tại các trường đại học trong cả nước.

Domains

Education
Fichier principal
Vignette du fichier
2020-10_conf-hcmussh_dbcl-dao-tao-truc-tuyen.pdf (667 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)

Dates and versions

hal-03123378 , version 1 (27-01-2021)

Licence

Identifiers

  • HAL Id : hal-03123378 , version 1

Cite

Đại Nguyễn Tấn. Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến: Đề xuất cách tiếp cận mới tại Việt Nam. Hội thảo “Cải tiến chất lượng trong quản trị đại học”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM, Oct 2020, TP. HCM, Vietnam. ⟨hal-03123378⟩
167 View
831 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More