தமிழ் மொழி ஒலி அடிப்படைகள் - Archive ouverte HAL Access content directly
Books Year : 2018

Thamizh mozhi oli Atippataikal

தமிழ் மொழி ஒலி அடிப்படைகள்

Venkatesan Prakash

Abstract

தமிழை எளிமையாக புரிந்து கொண்டு பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்குப் பெரிதும் துணை புரிவது எழுத்துக்களின் பிறப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள 'நெடுங்கணக்கு' முறை. அவ்வண்ணம் எழுத்துக்களின் பிறப்பிடத்தை கவனித்து பயின்றால் தமிழை மிக எளிமையாக பயில முடியும் என சான்றுரைக்கிறது இந்நூல்.

Domains

Linguistics
No file

Dates and versions

hal-02126883 , version 1 (13-05-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02126883 , version 1

Cite

Venkatesan Prakash. தமிழ் மொழி ஒலி அடிப்படைகள். Vela Veliyeetagam, 39 p., 2018. ⟨hal-02126883⟩
187 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More