Characterisation of Voice Quality in Western Lyrical Singing: from Teachers' Judgements to Acoustic Descriptions - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Journal of interdisciplinary music studies Year : 2007

Characterisation of Voice Quality in Western Lyrical Singing: from Teachers' Judgements to Acoustic Descriptions

Abstract

This pilot study aims at defining the notion of voice quality in Western lyrical singing and seeks significant and objective criteria to characterise it, from both cognitive and acoustic points of view. We have chosen an approach based on the semantic analysis of experts' discourses, as we assume that the description of the acoustic signal itself cannot fully account for the characterisation of voice quality and that this notion rather relies on the listeners' cognitive representations, which allow them to elaborate a meaningful judgement from acoustic properties. Therefore we started this study with a listening test, conducted with 11 singing teachers who freely described the voice quality of 18 western lyrical extracts, recorded from three different male singers. The linguistic analysis of these verbalisations brought information about the specific lexical resources (in French) involved in discourses, from which inferences can be made regarding the different conceptions of voice quality and the listening modes of the lyrical expert field. For these listeners, voice quality appeared to be a series of cues allowing to identify sound production, the singer's identity and his emotional state rather than just a set of acoustic characteristics perceived and processed for themselves. Next, an acoustic database was recorded with three lyrical male singers, who produced different voice qualities illustrating graduations of some verbal descriptors. These terms were selected for their relevance and from the previous linguistic analyses. The acoustic analyses of this database allowed us to put forward different sound descriptors which may be cues for listeners to perceive some aspects of voice quality, and which may account for the semantic overlap of several criteria for evaluating voice quality.
Bu pilot çalışma Batı müziğindeki lirik şarkı icrasını tanımlamayı amaçlar ve bunu hem bilişsel hem de akustik açılardan tanımlayacak önemli ve bilimsel ölçütleri araştırır. Akustik sinyalin kendisinin tek başına betimlenmesinin, ses niteliğinin tanımlanması için tam olarak açıklayıcı olamayacağını ve bu nosyonun daha çok dinleyicilerin akustik özelliklerden anlamlı yargılara ulaşmasını sağlayan kendi bilişsel temsillerine dayandığını düşündüğümüz için uzmanların söylemlerinin semantik analizine dayanan bir yaklaşımı benimsedik. Bu nedenle bu çalışmaya üç farklı erkek şarkıcıdan kaydedilen batı müziğinden 18 lirik müzik parçasını serbestçe betimleyen 11 şan eğitmeni ile gerçekleştirilen bir dinleme testiyle başladık. Bu sözel ifadelerin dilbilimsel analizi, sesin niteliğine dair farklı kavramları ve uzmanlık alanına dair dinleme biçimlerini dikkate alan çıkarsamaların yapılabildiği söylemler içinde, belirli sözlüksel kaynaklar (Fransızca) hakkında malumat vermiştir. Bu dinleyicilere göre ses niteliği, algılanan ve kendi başlarına işleme tabi tutulan akustik özelliklerin bir kümesinden ziyade ses üretimini, şarkıcının kimliğini ve onun duygusal durumunu tanımlamaya yarayan bir dizi ipucu gibidir. Bir sonraki adımda bazı sözel betimleyici­lerin derecelerini temsil eden farklı ses nitelikleriyle icra eden üç erkek şarkıcıyla akustik bir veritabanı kaydedilmiştir. Bu koşullar ilgilerine göre ve daha önceki dilbilimsel analizlerden seçilmiştir. Bu veritabanının akustik analizi, dinleyicilerin ses niteliğini algılamasıyla ilgili ipuçlarını verebilecek ve ses niteliğini değerlendirmeye dair çeşitli ölçütlerin semantik çakışmalarını açıklayabilecek farklı ses betimleyicilerini öne sürmemizi sağlamıştır.
Fichier principal
Vignette du fichier
VoiceQuality_JIMS_071204.pdf (1.97 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission
Loading...

Dates and versions

hal-00204134 , version 1 (15-07-2008)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00204134 , version 1

Cite

Maëva Garnier, Nathalie Henrich Bernardoni, Michèle Castellengo, David Sotiropoulos, Danièle Dubois. Characterisation of Voice Quality in Western Lyrical Singing: from Teachers' Judgements to Acoustic Descriptions. Journal of interdisciplinary music studies, 2007, 1 (2), pp.62-91. ⟨hal-00204134⟩
636 View
931 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More